ساختار حوزه

  • رییس حوزه

        دکتر محمدرضا سیدصالحی

  • کارشناسان

 

  • شوراها